Závora Jiří, znalecké posudky +420 722 913 969

PhDr. Jiří ZÁVORA, Ph.D. et Ph.D. Logo

Soudní znalec

PhDr. Jiří ZÁVORA, Ph.D. et Ph.D.

Pedagogická činnost

Univerzitní pedagogickou činnost jsem zahájil jako lektor v roce 2005. Jako člen kateder vedu řadu výběrových kurzů, zaměřených především na reflexi, analýzu a interpretaci expresivních projevů člověka, expertízu rukou psaného projevu, problematiku vztahu mezi vizuálními projevy a duševním životem člověka. V oboru psychologie se zabývám kvalitativní metodologií, sociální psychologií a psychologií osobnosti.

Jsem vedoucím a oponentem celé řady diplomových a bakalářských prací a školitelem a zkoušejícím v doktorském studijním programu pedagogika. V rámci mého univerzitního působení se podílím jako řešitel a spoluředitel na grantových výzkumných projektech.

V roce 2013 jsem začal působit jako lektor na Právnické fakultě univerzity Palackého v Olomouci, kde přednáším problematiku znaleckého dokazování v civilním řízení. Od roku 2021 působím též jako lektor Justiční akademie ČR pro vzdělávání soudců a znalců v oblasti aplikace úpravy postupu znalce při řešení zadaných odborných otázek.

od 2022 – dosud - lektor kurzů pro bankovní pokladní ČNB

od 2021 – dosud - lektor Justiční akademie ČR

od 2020 – dosud - tvůrce didaktických materiálů k zavádění nové úpravy znalecké činnosti do justiční praxe

od 2013 – dosud - ext. lektor, Katedra soukromého práva a civilního procesu, PrF UPOL

od 2009 – dosud - odborný asistent, Katedra psychologie PF UJEP

2007 – 2009 odborný asistent, Katedra výchov uměním PF UJEP

2005 – 2007 externí lektor, Katedra výtvarné kultury PF UJEP