Závora Jiří, znalecké posudky +420 722 913 969

PhDr. Jiří ZÁVORA, Ph.D. et Ph.D. Logo

Soudní znalec

PhDr. Jiří ZÁVORA, Ph.D. et Ph.D.

Blog

Společně s kolegyní jsem poskytl rozhovor pro Seznam Zprávy ke kvalitě práce soudních znalců

5. 2. 2024

Mediální obraz českých znalců je utvářen výrazně problematickými kauzami, řada znalců v Česku však odvádí špičkovou práci, zaznělo v rozhovoru pro Seznam Zprávy, který jsme poskytli společně s Mgr. Bohdanou Novákovou.

24. 1. 2024

V lednu jsem měl zvanou přednášku na špičkovém znaleckém pracovišti, VUT Brno, fakultě stavební. Téma přednášky se samozřejmě týkalo postupu znalce podle nové právní úpravy znalecké činnosti v ČR.

21. – 23. 9. 2023

Pro studenty programu Master Forensic Science jsme zajistili třídenní stáž, jejíž součástí byly kromě jiného i přednášky k nové úpravě znalecké činnosti v ČR (Dr. Závora), mezioborovému projektu identifikace mluvčího (Mgr. Skořepa) a nepravdivosti znaleckého posudku v rozhodovací praxi soudů v ČR (Mgr. Nováková).

Justiční akademie

23. 5. 2023

V květnu jsem přednášel v Kroměříži soudcům Královehradeckého kraje strukturální koncept přezkoumatelnosti v nové úpravě znalecké činnosti

Březen 2023

V březnu jsem publikoval článek v prestižním právnickém časopisu AUCI (SCOPUS) v němž vykládám širší význam strukturálního konceptu přezkoumatelnosti znaleckých posudků. Kodifikace postupu znalce (§ 52 vyhl. 503/2020 Sb.) a náležitostí znaleckého posudku (§ 41 vyhl. 503/2020 Sb.) vycházela z mé studie publikované v roce 2017.

Nová právní úprava znalecké činnosti

Dřívější právní úprava znalecké činnosti nezakládala dostatečné podmínky přezkoumatelnosti znaleckých posudků. V roce 2017 byla publikována studie člena našeho ústavu dr. Jiřího Závory zpracovaná na základě zadání Ministerstva spravedlnosti ČR, která navrhla postup znalce založený na struktuře. Podle této studie byl ve vyhlášce č. 503/2020 Sb. upraven povinný postup znalce.

IFSP připravuje odborné workshopy  a vytváří didaktické materiály k výkladu postupu znalce založeného na struktuře, určené zejména pro advokáty a znalce.

Rozhovor: K nové úpravě znalecké činnosti a k vidimaci

 • Experiment ověřující kvalitu provádění vidimace

Záznam školení: Postup znalce

Školení znalců pro Justiční akademii.
2. 6. 2022
 
 • Postup znalce
 • Struktura znaleckého posudku

Justiční akademie – školení soudců 

Justiční akademie, Kroměříž 
Červen 2022
 
Postup znalce podle nové úpravy znalecké činnosti

Experimentální sonda do kvality provádění vidimace v ČR

Vidimace je služba veřejné správy potvrzující existenci originálu listiny. Vidimační úředník má ze zákona povinnost rozpoznat pomocí autentizačního prvku originál (zákon č. 21/2006 Sb. a § 73 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád) a rozpoznat zjevný padělek (NS ČR 30 Cdo 1966/2013). K prověření funkčnosti vidimace jsme provedli experiment, při kterém se nám v 77 % případů podařilo nechat si ověřit zjevně nevěrohodnou listinu.

Vzhledem k tomu, že vidimovaná listina obsahuje doložku, která dokládá presumpci správnosti, lze jen těžko doložit, že se jedná o padělek.

Překvapivé výsledky experimentu jsme publikovali v časopisu Státní zastupitelství, ale také prezentovali ve Výzvě Jiřího Kubíka. Experiment přitáhl širokou mediální pozornost.

Výsledků našeho experimentu využil Institut pro veřejnou správu Praha Ministerstva vnitra ČR ve své příručce pro vzdělávání úředníků provádějících vidimaci a legalizaci.

Adresná identifikace pisatele

Jestliže je v závěru znaleckého posudku uvedeno jméno pisatele, znalec musí v části tvorba dat (§ 41 odst. 2) doložit, že osobně provedl rukopisný experiment, při němž viděl daného pisatele psát. Zároveň v části zpracování dat musí znalec doložit, že provedl zevrubnou validaci (§ 55 odst. 2) celého srovnávacího souboru, tedy jak sebraných, tak experimentálně vzniklých rukopisných projevů. V jiném případě může znalec formulovat závěr (§ 58) pouze neadresný, tedy podepsal/nepodepsal tentýž pisatel, který podepsal srovnávací projevy.

 * Uvedené paragrafy se vážou k vyhl. č. 503/2020 Sb.

Podcast: 1/3 Forenzní identifikace pisatele v širších souvislostech

Červen 2021

 • Rukopisná identita v trestním řízení
 • Projevy rukopisné identity
 • Odlišné cíle a metody grafologie
 • Analýza rukopisné identity
 • Maskování vlastní rukopisné identity

Podcast: 3/3 Forenzní identifikace pisatele v širších souvislostech

Září 2021

 • Zásada nemo tenetur a poskytování vzorků písma
 • Význam rukopisného experimentu
 • Kognitivní zkreslení znalce
 • Nepřípustné právní hodnocení a ingerence do důkazní iniciativy účastníka řízení
 • Znalecký posudek v trestním a civilním řízení
Hlavní zdroje
Trest Online

Říjen 2021

Komentář k podpisu prezidenta Miloše Zemana pod listinou svolávající zasedání Poslanecké sněmovny

Omluva

6. 4. 2018

Redakce zpravodajského serveru Novinky.cz zveřejnila omluvu za uvedení zavádějících informací, které se dotýkaly mé cti a důstojnosti.

Hlavní zdroje

článek na novinky.cz