Závora Jiří, znalecké posudky +420 722 913 969

PhDr. Jiří ZÁVORA, Ph.D. et Ph.D. Logo

Soudní znalec

PhDr. Jiří ZÁVORA, Ph.D. et Ph.D.

Prohlášení k GDPR

GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

a) osobní data zpracovávám pouze na základě výkonu znalecké činnosti, která je regulována zákonem č. 36/1967 Sb. ve znění novely 444/2011 Sb. a příslušnými prováděcími předpisy, přičemž jedním z pojmových znaků znalecké činnosti je podle uvedených předpisů mlčenlivost

b) v rámci výkonu funkce znalce využívám pouze ta data, která jsou nezbytně nutná k vypracování znaleckých posudků, a mezi tato data mohou patřit i zvláštní typy dat dle čl. 9 GDPR

c) jsou-li zdrojem osobních dat orgány veřejné moci (soudy, PČR, Státní zastupitelství apod.), přebírám tato data ve znění a formě, jak mně byla předána

d) při zpracovávání odborných zpráv, jejichž obsah a forma nejsou regulovány zákonem (viz odst. a) zpracovávám pouze taková nezbytná osobní data, která jsou mně poskytnuta výhradně fyzickou osobou s jejím výslovným souhlasem nebo souhlasem jejího zákonného či zplnomocněného zástupce

e) fyzická osoba nemá povinnost osobní údaje poskytnout, což v některých případech může zcela znemožnit plnění úkolů, plynoucích z výkonu funkce znalce

f) osobní data uchovávám pouze po dobu nezbytně nutnou k plnění úkolů souvisejících s vypracovanými odbornými zprávami a znaleckými posudky; poté jsou elektronická data nenávratně smazána a listiny s tištěnými daty skartovány

g) veškerá osobní data jsou technicky a organizačně zabezpečena tak, aby nebyl k těmto datům znemožněn jakýkoliv druh neoprávněného přístupu, aby nebyla možná jejich modifikace, přenos či ztráta

h) archiv samotných znaleckých posudků a odborných zpráv, ve kterých s objevují osobní data je veden po dobu maximálně 15 let od data jejich vypracování

i) webhosting a emailová komunikace jsou smluvně poskytovány tak, že dodavatel těchto služeb sám odpovídá za řádné zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového rámce, a tedy nese plnou a přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů mezi mnou a mým klientem (fyzickou osobou)

j) fyzická osoba má právo: dle čl. 15 GDPR na přístup ke svým osobním údajům, dle č.l 16 GDPR na opravu osobních údajů, dle čl. 18 na omezení zpracování, dle čl. 17 na výmaz osobních údajů a dle čl. 21 GDPR na uplatnění námitky proti zpracování

k) fyzická osoba má dle čl. 20 GDPR také právo na přenositelnost údajů

l) osobní data zpracovávám výhradně osobně, přičemž v případě, že by byl na základě § 10 zákona 36/1967Sb. přibrán v souvislosti s plněním úkolů plynoucích z funkce znalce konzultant, bude považován za dalšího zpracovatele osobních údajů, a tudíž bude pro tento případ vyžadován souhlas orgánu veřejné moci či přímo klienta (fyzické osoby) s dalším zpracovatelem

m) fyzická osoba má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

listopad 2018