Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Česky / Deutsch / English

PhDr. Jiří Závora, Ph.D. et Ph.D.
Klicperova 2122,
269 01 Rakovník

IČO: 61079677

tel:
+420 722 913 969

mail:
respondeo.dicendum@gmail.com

datová schránka:
xp94pn2

ï  GDPR
ï  odkazy

Aktualizace : 24.7.2019
Facebook LinkedIn Twitter


Ověření padělku

Falešná závěť

Omluva Novinky.cz

Znalecké posudky

Rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR č.j.194/2010-OD-ZN/17 ze dne 28.4.2011 jsem byl jmenován znalcem pro základní obor kriminalistika, odvětví kriminalistika, se specializací expertíza ručního písma.


Tato specializace mně umožňuje určovat pravost podpisu či textu resp. identifikovat pisatele v trestním i občanskoprávním řízení.Znalecký posudek v mé kvalifikaci vypracovávám v případech, kdy je třeba určit zda rukou psaný podpis či text je či není daného pisatele, například v případech určování pravosti podpisu na směnce při pochybnostech o platnosti směnky, pravosti podpisu na smlouvě, pravosti podpisu na závěti při pochybnostech o platnosti závěti, pravosti podpisu na různých finančních dokladech (faktury, pokladní doklady, daňová přiznání), ale i při identifikaci pisatele rukou psaných textů různé povahy – rukou psaná závěť, anonym, různá prohlášení, uznání dluhu, plná moc apod.Metodologie mých znaleckých posudků je založena na aplikaci vědy pro účely vyšetřování a dokazování v trestních i civilních řízeních před státními orgány. Znalecké zkoumání opírám o současné vědecké poznání v dané oblasti a sám jsem zapojen do výzkumného a pedagogického rozvoje. Nikdy jsem nebyl zaměstnán ani školen ve složkách Policie ČR. Má činnost je zakotvena ve vědeckých kruzích.

Rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR č.j. MSP16/2017-OO-ZN/2 ze dne 17.5.2017 jsem byl jmenován členem Poradního sboru ministra spravedlnosti ČR pro obory zabývající se identifikačním zkoumáním rukopisu.

Od roku 2018 jsem garantem specializačního vzdělávání v oboru Forenzní identifikace pisatele na CCV PF Univ. J. E. Purkyně v Ústí n.L.

Vydavatel zpravodajského serveru novinky.cz otiskl omluvu za dva nepravdivé a hrubě zkreslené články, kterými bylo útočeno na mojí čest a důstojnost.

https://www.novinky.cz/krimi/468360-omluva.html

Metody


Znalecké posudky zpracovávám jako samostatné studie s rozlišením každé fáze výzkumu a jí odpovídající adekvátní metody lege artis. ...podrobněji

Publikace a odkazy

Závora J., et al. (2019).Experimentální sonda do kvality provádění vidimace v ČR. Státní zastupitelství 2, (142) s. 39 -43.
Závora, J. (2018). Absence validace jako skrytá vada písmoznaleckého posudku. Právní rozhledy 18, s. 641-643.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č.j. 30 Cdo 5807/2016 - ke zpochybnění data uzavření písemné smlouvy o převodu nemovitosti
Závora, J. (2017). Příčiny obtížné přezkoumatelnosti znaleckých posudků. AIO
Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 12 Cmo/2014 - Závora - Kvalita posudku při rozhodování o odměně znalci
Nález ústavního soudu II.US_3367-12 – Závora - Právo znalce na účast v odvolacím řízení a vyjádřit se k podanému odvolání
• Závora, J. (2013c). K adresným závěrům písmoznaleckých posudků a důsledkům vědecky nekorektních postupů. Státní zastupitelství, 5, (XI) 44-47.
• Závora, J. (2013, may). Über die Natur der Handschrift als Erkenntnisgegenstand. Poster session presented at the meeting of the 9th International Congress of the Gesellschaft für Forensische Schriftuntersuchung (GFS) e.V.
• Závora, J. (2013, Jan. 24). Závěry znaleckých posudků určujících pravost podpisu z kopie listiny. e-pravo, Article 88085. Retrived Feb. 1.
• Závora, J. (2012). Adresné závěry znaleckých posudků určujících pravost podpisu. Bulletin advokacie 11, Praha: ČAK.
• Závora, J. (2011). Towards the Questioned Document Examination (QDE) Methodology Designed to Identify a Disputed Handwriter. Mannheimer Hefte für Schriftvergleichung 37, (1+2), pp. 17-36. Lübeck: Schmidt & Römhild, ISSN 0172-8563.

grafolog; platnost směnky; pravost podpisu; ruční písmo; podpis na směnce; písmoznalec; platnost závěti; pravost podpisu; písmoznalectví; písmoznalec; ruční písmo; znalec písma; posudek písma; grafologie; grafologický posudek; znalecký posudek; expertiza písma; podpis;písmoznalecký posudek
o mně | znalecké posudky | publikační činnost | pedagogicka činnost | umělecká činnost | kontakty

© 2011 Jiří Závora, všechna práva vyhrazena