Závora Jiří, znalecké posudky +420 722 913 969

PhDr. Jiří ZÁVORA, Ph.D. et Ph.D. Logo

Soudní znalec

PhDr. Jiří ZÁVORA, Ph.D. et Ph.D.

Publikační činnost

Články indexované na WoS nebo SCOPUS

Závora, J., Horynová, M. Skořepa V. (2024). A case study of juvenile delinquency: A boy from a functional family.  Československá Psychologie68(4) Submission Accepted 4. 5. 2024

Závora, J. (2023). Význam požadavku na strukturovaný postup znalce dle nové úpravy znalecké činnosti. AUC IURIDICA 69(1), 45-58. DOI: Zdroj zde

Závora, J. (2009). “Od eidetiky k logice”: K měkkému a tvrdému stylu zacházení s pojmy v metodě Fenomenologické Reflexe Výtvarného Artefaktu (PRVA). In: Šucha, M., Charvát, M., Řehan, V. (Eds.), KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP A METODY VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU VIII. Vybrané aspekty teorie a praxe (67-73). Olomouc: VUP.

Závora, J. & Nišponská, M. (2008). Aplikace principů fenomenologické komunikace s dětmi ve školním prostředí. In. Petrjánošová, M., Masaryk, R. Lášticová, B. (Eds.) Kvalitatívny výskum vo veřejném priestore. Bratislava : KVSBK Slovenská akademie věd.

Závora, J., Skořepa, V. & Dokoupilová, M. A girl from a functional family: a case study of juvenile delinquency – deviant sampling. in rec. direc. v rec. říz.

Závora,J., Donátová, K. &Skořepa, V. Motivational factors for body movement in schizophrenics. IPA study v rec. říz.

Skořepa,V. &Závora, J. How the imitator thinks when imitating voice identity. v rec. říz.

Recenzované ERIH PLUS

Závora, J. (2017). Příčiny obtížné přezkoumatelnosti znaleckých posudků. Acta Iuridica Olomucensia 12, (1), s. 120 – 149.

Závora, J., Anderková, V., Nováková, B. & Dokoupilová M. (2021). Vliv proměn písmové normy na metody forenzní identifikace pisatele. Studie z aplikované lingvistiky 13, (2) s. 133 – 140

Výzkumná studie zadané veřejnou institucí s dopadem na aktuální právní úpravu znalecké činnosti v ČR

Závora, J. (2017). Příčiny obtížné přezkoumatelnosti znaleckých posudků. Acta Iuridica Olomucensia 12, (1), s. 120 – 149. (studie zadána Ministerstvem spravedlnosti ČR č.j. 8/2011-OD-ZN/20 ze dne 11. 8. 2011)

Výzkumné studie zadané veřejnými institucemi nepublikované

Závora, J., Nováková, B., Sirotková, H. & Skořepa. V. (2022). Verifikace podpisu podle podpisového vzoru: focus group IPA analýza pro Českou národní banku [Final research report 1/11]. IFSP, z.ú. (studie zadána ČNB)

Závora, J. (2011). Fenomén písmoznalectví: Východiska a teoreticko-metodologický rámec takzvaného písmoznalectví. [Final research report 1/11]. KPS PF UJEP (studie zadána Ministerstvem spravedlnosti č. j. 8/2011-OD-ZN/3 ze dne 26.1.2011).

Recenzované zahraniční

Závora, J. (2014). The Role of School and the Teacher in Children´s Crisis Intervention in The Czech Republic. European Journal of Educational Sciences 1, (1), pp 96-109.

Závora, J. (2011). Towards the Questioned Document Examination (QDE) Methodology Designed to Identify a Disputed Handwriter. Mannheimer Hefte für Schriftvergleichung 37, (1+2), pp. 17-36. Lübeck: Schmidt & Römhild, ISSN 0172-8563.

Kapitoly v monografii recenzované

Závora, J. (2010). Učitel, krizová intervence a dítě v tísni. In. Wedlichová, I. et al. Pedagogicko psychologické přístupy a strategie v práci se žáky primárního vzdělávání. Ústí n. L. : PF UJEP

Recenzované ČR

Závora J., Nováková, B., Skořepa. V., Anderková, V., Fous, J., Černá, D., Zemanová, T. & Čechová, L. (2019). Experimentální sonda do kvality provádění vidimace v ČR. Státní zastupitelství 2, (142) s. 39 -43.

Závora, J. (2018). Absence validace jako skrytá vada písmoznaleckého posudku. Právní rozhledy 18, s. 641-643.

Závora, J. (2013). K adresným závěrům písmoznaleckých posudků a důsledkům vědecky nekorektních postupů. Státní zastupitelství, 5, (XI) 44-47.

Závora, J. & Hornofová, P. (2013). Procesuální souvislosti začlenění metody PRVA do artefiletického setkání. Psychologie a její kontexty 4, (1), 2013, 13-28

Závora, J. (2012). Adresné závěry znaleckých posudků určujících pravost podpisu. Bulletin advokacie 11, Praha: ČAK.

Závora, J. (2009). Salutogenetický charakter artefiletiky Jana Slavika. Psychoterapie 3(3-4), 220–223.

Schválené metodiky (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

Dobiáš, M. & Závora, J. Ilustrativní znalecký posudek – soudní lékařství. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ©2021 [cit. 2021-09-29] Zdroj zde

Skarnitzl, R. & Závora, J. Ilustrativní znalecký posudek – fonoskopie. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ©2021 [cit. 2021-07-16]
Zdroj zde

Riegert-Bystřická, D. & Závora, J. Ilustrativní znalecký posudek – genetika. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ©2021 [cit. 2021-07-16]
Zdroj zde

Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí. (2023). Metodická příručka k ilustrativnímu znaleckému posudku z oboru ekonomika, odvětví oceňování nemovitých věcí. Lektorovali: Krabec, T., Závora , J., Teklý, L., Benýšek, J., Polák, P., Žemlová, J. a Tomanová M.
Zdroj zde

Didaktické materiály

Závora, J., Melin, T. & Závorová, M. A. (9. 1. 2021). Postup znalce od 1.1.2021. Youtube. 09.01.2021 [cit. 2022-12-13]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=QwGfsQX12OI&ab_channel=IFSPCZ

Závora, J. (2011). Uvedení do metody PRVA. Ústí n.L.:PF UJEP.

Sharp, V., Závora, J., Benýšek J. & Richter, M. Sharpovo schema [online]. Ministerstvo spravedlnosti ©2021 [cit. 2021-07-16] Dostupné z: https://znalci.justice.cz/dokumenty/#dokumenty

České a slovenské recenzované sborníky

Staněk, Z. & Závora, J. (2013). Aplikace metody PRVA v etopedické praxi: případová studie. In Mihinová, K. Gašparová, M. KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOST O DIETA V SKOLSKOM PROSTREDI. Bratislava: OZ ARTEA. ISBN: 978-80-971679-4-3

Závora, J. (2011). Od sociálního „Já“ k ekologickému „Já“ cestou výchovy uměním. In Charvát, M. Šucha, M. KVALITATIVNÍ VÝZKUM VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU X. Olomouc : FF UPOL.

Závora, J., & Staněk, Z. (2011). Aplikace metody PRVA v etopedické praxi. In Charvát, M. Šucha, M. KVALITATIVNÍ VÝZKUM VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU X. Olomouc: FF UPOL.

Závora, J. (2009). Specifika výtvarného projevu v metodě PRVA. In. Kozáková, M., Slavík, J. (Eds.). Umění ve službě, prevenci a expresivní terapii, 123-131. Praha : PF UK a PF ZČU.

Závora, J. (2008). Od eidetiky k logice aneb k významu směřovaní v procesu porozumění. El. konf. “Zážitek a jeho funkce ve vzdělávání pedagogů”. Usti nad Labem : KVU PF UJEP. [http://pf.ujep.cz/kvkweb/sekce/prvky/zavora_jiri.pdf]

Závora, J. (2008). Znepokojivá emoce ve fenomenologické reflexi výtvarného projevu. In. Kirchner, a kol. PROŽITEK A HODNOTY. Ústí n. L. PF a UZS UJEP, Asociace psychologů sportu ČR.

Závora, J. & Nišponská, M. (2007). Principy fenomenologické reflexe výtvarného projevu jedince se systemickým přesahem. In. Brezina a kol. Osobnosť v kontextu kognicií, emocionality a motivacií. Bratislava : FF KU.

Závora, J. (2007). Prožitek výtvarného dialogu jako prostředek podpory identity jedince. In. Kirchner a kol. (Eds.) PROŽITEK JAKO ZAKLADNI ELEMENT ZAŽITKOVÉ PEDAGOGIKY. Ústí n. L. : PF UJEP, UZS UJEP a Asociace psychologů sportu Česke republiky.

Zahraniční zvaný konferenční příspěvek

Závora, J. (2014 june). Die Natur der Handschrift als methodologischer Ausgangspunkt für hinreichende Begründung des Sachverständigenbeweises. Presentation at the meeting of the GFS – Gesellschaft für forensische schriftuntersuchung e.V, Königswinter, Germany.

Český konferenční příspěvek

Páv, M., Závora, J. & Sejbalová P. (2024, 5. června). Sexuologický znalecký posudek v nové právní úpravě. XV. sjezd psychiatrické společnosti ČLS JEP: Psychiatrie jako porozumění, Karlovy Vary. Česká Republika.

Poster zahr. konf.

Závora, J. (2013, may). Über die Natur der Handschrift als Erkenntnisgegenstand. Poster session presented at the meeting of the 9th International Congress of the Gesellschaft für Forensische Schriftuntersuchung (GFS) e.V.

České nerec.

Závora, J. (2013, Jan. 24). Závěry znaleckých posudků určujících pravost podpisu z kopie listiny. e-pravo, Article 88085. Retrived Feb. 1, 2013 from http://www.epravo.cz/top/clanky/zavery-znaleckych-posudku-urcujicich-pravost-podpisu-z-kopie-listiny-88085.html

Závora, J. (2010). Salutogenetický charakter artefiletiky. Arteterapie (22-23) pp 93-96. Praha.

Popularizace

Svoboda, T., Závora, J. & Nováková B. (2024-2-02). Neřídí se novým zákonem, říkají experti k části soudních znalců. Seznam.cz. Zdroj zde

Nohl, R. & Závora, J. (2022-5-12). Policie dělá tečku za smrtí šéfa velké autobusové firmy. Seznam.cz. Zdroj zde 

Šustr, L. & Závora, J. (2021-16-10). I když je Zemnův podpis jiný nemusí jít o falisifkát. Analýza může zabrat týdny. ECHO24. Zdroj zde 

Závora, J. (mluvčí). (2021-06-25). 1/3 Forenzní identifikace pisatele v širších souvislostech. Zdroj zde 

Závora, J. (mluvčí). (2021-06-25). 2/3 Forenzní identifikace pisatele v širších souvislostech. Zdroj zde

Závora, J. (mluvčí). (2021-09-01). 3/3 Forenzní identifikace pisatele v širších souvislostech. Zdroj zde

Česky rozhlas plus (n.d.). (2021-04-23). Hovory Stanislava Ježka: Na Czech Pointu nám ověřili i evidentně zfalšovaný dokument na osmimilionový dluh. Je to tristní, varuje soudní znalec Závora [audiopodcast]. Zdroj zde

Seznam zprávy (n.d.). (2019-02-27). Výzva Jiřího Kubíka s Jiřím Závorou. Zdroj zde

Závora, J. (2008). Výtvarné výpovědi studentů KVU PF UJEP. Zpravodaj UJEP, 2008, c. 9, s. 22. Ústí n. L. : PF UJEP.

Závora, J. & Nišponská, M. (2007). Fenomenologická reflexe výtvarného projevu jedince se systemickým přesahem, pro pedagogy. Referenčni přispěvek z přednašky na 1. mezinárodním workshopu v rámci projektu “Vzdělana Evropa”. Benešov nad Ploučnici: ZŠ v Benšově n/ Pl. a KVU PF UJEP v Usti nad Labem

Závora, J. (2005) Výtvarný projev sexuálně zneuž. dětí. Děti a MY. 1/2005. Praha : Portál.

Závora, J. (2004) Nepodceňujme dětské kreslení. Děti a MY. 3/2004. Praha : Portál.

Závora, J. (2004) Jak děti prožívají smrt blízké osoby? Děti a MY. 1/2004. Praha : Portál.